Skip to content

A Békéscsaba Megyei Jogú Város  hibabejelentő alkalmazása (továbbiakban Alkalmazás) elkötelezett a személyes adatok védelme iránt és mint ilyen, teljes körűen eleget tesz a vonatkozó jogszabályoknak. A működése során kiemelt figyelmet fordít úgy technikai mint szervezeti szinten, hogy a jogszabályi és általános iparági sztenderdeknek a szolgáltatás megfeleljen. Ezen nyilatkozat tartalmazza a személyes adatokra vonatkozó irányelveket, a kezelendő adatok listáját, illetve a felhasználási célt és hogyan biztosítjuk, hogy ezek kellő védelmet élvezzenek.

t.

Jogszabályok

Adatkezelési rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

  • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet (általános adatvédelmi rendelet);
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény; 
  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 

Mi minősül személyes adatnak?

Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ.

Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Milyen személyes adatot kezel az Alkalmazás?

Az Alkalmazás kizárólag a beküldő emailcímét kezeli, azt is csak önkéntes megadás után.


Személyes adat kezelésének jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) az érintett hozzájárulását adta a személyes adatok kezeléséhez egy vagy több meghatározott célra 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz, valamint a személyes adatai kezelésével kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő  indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve – figyelemben véve az adatkezelés célját – a hiányos adatok kiegészítését kérje.

A személyes adatok helyesbítése, törlése,

Ha bármelyik ügyfelünk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból kitöröljük a megfelelő, látogató által megjelölt rekordokat.

A személyes adatok kezelésének korlátozása

Az érintett jogosult arra is, hogy kérésére a rendelkezése szerint korlátozzuk az adatkezelést.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. 

Hogyan kezeljük személyes adatait

Abban az esetben, ha személyes adatot ad meg a felhasználó, előtte el kell fogadnia az Alkalmazás adatkezelési szabályzatát. Ennek ismeretében a felhasználó önként dönt, hogy megadja a személyes adatát (aza emailcímét) vagy sem. Utóbbi esetben is működik a rendszer, be tudja küldeni a hibajegyeit, de nem fogja tudni a beküldött hibajegy státuszát követni.

Adatkezelési folyamatok

Amennyiben valaki megadja személyes adatát (jelen esetben emailcímét) úgy az rögzítésre kerül a beküldött hibajegyhez.

Naplóállományok elemzése

A webes szolgáltatások használata során keletkező naplóállományok (logfile-ok)letárolásakor nem rendeljük össze a beküldő IP címét és emailcímét. Ezen információk felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) történik.

A társaság adatvédelmi tisztviselője

Gelencsér Péter
e-mail: adatvedelem@manageyourcity.com
levelezési cím: 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 5/b

Amennyiben felhasználóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: adatvedelem@manageyourcity.com

Adatkezeléssel kapcsolatban panasszal az adatkezelési tisztviselőhöz lehet fordulni a edelem@manageyourcity.com címen, valamint jogorvoslatért a területileg illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH): 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  (www.naih.hu).